สาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ วิชัย เพียรกสิกรรม

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา กศ.ม. พลศึกษา

วท.บ. พลศึกษาอ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชินพีระเสถียร

วุฒิการศึกษา ค.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรายศ หล้าหา

วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา

ศษ.บ. พลศึกษาอ่านต่อ

อาจารย์ กรภูศิษฐ์ แก้วมาก

วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาค.ม.วิจัยและประเมินผลการ ศึกษา

กศ.บ. สุขศึกษา
อ่านต่อ

อาจารย์ มนัสวี บุราณศรี

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. พลศึกษา

ศษ.บ. พลศึกษา
อ่านต่อ

อาจารย์ รวิภาส สุวรรณพัฒน์

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. พลศึกษา

ค.บ. พลศึกษา
อ่านต่อ

อาจารย์ ศุภกร โกมาสถิตย์

วุฒิการศึกษา ค.ม. พลศึกษา

ค.บ. พลศึกษา
อ่านต่อ

ว่าที่เรือโท วิสิษฐ์ วงษ์เขียว

วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา (การจัดนันทนาการ การท่อง เที่ยว)

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา (นันทนาการศาสตร์)
อ่านต่อ

อาจารย์ สุนิสา โสทรวัตร์

วุฒิการศึกษา ค.ม. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

กศ.บ. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
อ่านต่อ

อาจารย์ จาตุรงค์ สว่างวงศ์

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. พลศึกษา

ค.บ. พลศึกษา
อ่านต่อ

อาจารย์ กวิน บุญประโคน

วุฒิการศึกษา กศ.ม. พลศึกษา

วท.บ. พลศึกษา
อ่านต่อ