สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ เดชกุลทอง

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา วท.ม. การสอนฟิสิกส์

ค.บ. ฟิสิกส์อ่านต่อ

อาจารย์ อิศรารัตน์ มาขันพันธ์

วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชีววิทยา)

ค.บ. ชีววิทยา
อ่านต่อ

อาจารย์ ปิยะนุช เหลืองาม

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
อ่านต่อ