สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ยอดมงคล

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง

วุฒิการศึกษา:

  • (Ph.D.) Educational Sciences
  • (ศศ.ม.) ภาษาศาสตร์
  • (ศศ.บ.) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ทิพรส

วุฒิการศึกษา________________________

อ่านต่อ

อาจารย์ อัมราภรณ์ หนูยอด

วุฒิการศึกษา:

  • ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • B.Ed. Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) International Program, Khon Kaen University

อ่านต่อ

อาจารย์ อาทิตย์ ถมมา

วุฒิการศึกษา:

  • M.A. Linguistics, University of Delhi
  • ศน.บ. ภาษาอังกฤษ,มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
อ่านต่อ