สาขาการประถมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร ขันติธรางกูล

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา กศ.ม. การประถมศึกษา

กศ.บ. ภาษาอังกฤษอ่านต่อ

อาจารย์ รุ่งรัตน์ แถวเพีย

วุฒิการศึกษา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ค.บ. ชีววิทยา
อ่านต่อ

อาจารย์ กนกพร หรหมสุวรรณ

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศษ.บ. ศิลปศึกษา
อ่านต่อ