กลุ่มวิชาพื้นฐานการทางศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัทมา สิงหนุต

หัวหน้ากลุ่มวิชา

วุฒิการศึกษา M.Ed.Non-Formal Education

ศษ.บ. ภาษาไทยอ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์นาภรณ์ นันที

วุฒิการศึกษา ปร.ด. การบริหารการศึกษา

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป


อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุปไมยอภิชัย

วุฒิการศึกษา กศ.ด. การบริหารและการจัดการการศึกษา

ค.ม. การบริหารการศึกษา

ค.บ. ดนตรีศึกษาอ่านต่อ

ดร.สุชาติ บางวิเศษ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. การบริหารการศึกษา

กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป


อ่านต่อ

ดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง

วุฒิการศึกษา ค.ด. พัฒนศึกษา (สังคมวิทยา)

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ศษ. การวัดและประเมินผลการศึกษา

ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


อ่านต่อ

อาจารย์ นันทพร กงภูเวท

วุฒิการศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ค.บ. จิตวิทยาการและการแนะแนวอ่านต่อ

อ.กัณย์ณพัชร อินทจันทร์

วุฒิการศึกษา กศ.ม. การศึกษาพิเศษ

ค.บ. จิตวิทยาการและการแนะแนว
อ่านต่อ