สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ค.ด. หลักสูตรและการสอน

ค.ม. การศึกษาปฐมวัย

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ผลจันทร์

วุฒิการศึกษา กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย

ค.บ. การอนุบาลศึกษา
อ่านต่อ

อาจารย์ ธนาพูน วงค์ษา

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
อ่านต่อ

อาจารย์ ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
อ่านต่อ