สาขาวิชานาฏศิลป์

ดร.สรินทร คุ้มเขต

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร


อ่านต่อ

อาจารย์ จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การแสดง (นาฏศิลป์)

ค.บ. นาฏศิลป์
อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

ค.บ. นาฏศิลป์ไทย
อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ

วุฒิการศึกษา ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยอ่านต่อ

อาจารย์ ผุสดี โกมาสถิตย์

วุฒิการศึกษา อ.ม. ศิลปการละคร

ศศ.บ. การสื่อสารมวลชน (สื่อสารการแสดง)

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทยอ่านต่อ