สาขาวิชานาฏศิลป์

อาจารย์ จุฑาภรณ์ จันทบาล

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. การแสดง (นาฏศิลป์)

ค.บ. นาฏศิลป์
อ่านต่อ

ดร.สรินทร คุ้มเขต

วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร


อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ สังคม พรหมศิริ

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

ค.บ. นาฏศิลป์ไทย
อ่านต่อ