กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน

ดร.โศจิวัจน์ เสริฐศรี

วุฒิการศึกษา ค.ด. หลักสูตรและการสอน

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ค.บ. คณิตศาสตร์อ่านต่อ

อาจารย์ วราภรณ์ อาจคำไพ

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ค.บ. ภาษาอังกฤษ
อ่านต่อ

อาจารย์ เพ็ญนภา แสงโสดา

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศศ.บ. ภาษาไทย
อ่านต่อ