สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ดร.สมยงค์ สีขาว

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ ตาน้อย

วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ตาน้อย

วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุพงษ์ กะวิวังสกุล

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญาโท วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ

ดร.ภัทรพงศ์ พงศ์ภัทรกานต์

วุฒิการศึกษา ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ. สถิติอ่านต่อ

อาจารย์ ภราดร รีชัยพิชิตกุล

วุฒิการศึกษา

  • บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

อ่านต่อ

อาจารย์ เอกภูมิ อิ่มอก

วุฒิการศึกษา

คบ. ภาษาอังกฤษ สภาบัันราชภัฏพิบูลสงคราม

วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อ