สาขาวิชาเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ ชูจิต

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา________________________
อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์ จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ

วุฒิการศึกษา________________________


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธิป รักศิลป์

วุฒิการศึกษา________________________


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบาวดี พุทธนานุ

วุฒิการศึกษา________________________


อ่านต่อ

อาจารย์ สุวัชชัย มิสุนา

วุฒิการศึกษา________________________


อ่านต่อ