สาขาวิชาชีววิทยา

ดร.สุภาษร สกุลใจตรง

ประธานสาขา

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2535

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2531อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปาราณี สิทธิพรหม์

วุฒิการศึกษา________________________


อ่านต่อ

ดร.กิตติ ตันเมืองปัก

วุฒิการศึกษา ปร.ด. สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

วท.ม. สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547

วท.บ. สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545
อ่านต่อ

อาจารย์ พรชนก บุญลับ

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549


อ่านต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547
อ่านต่อ