สาขาวิชาศิลปศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จุลดิษฐ์ อุปฮาต

ประธานสาขา

วุฒิการศึกษา ปร.ด. การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กศ.ม. ศิลปศึกษา

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ


อ่านต่อ

ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัน

วุฒิการศึกษา ค.ด. ศิลปศึกษา

ค.ม. ศิลปศึกษา

กศ.บ. ดุริยางศาสตร์ไทยอ่านต่อ

อาจารย์ ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์

วุฒิการศึกษา ศป.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ์

ศศ.บ. ออกแบบประยุกต์
อ่านต่อ

อาจารย์ อัจฉรา หนูใหม่

วุฒิการศึกษา ค.ม. ศิลปศึกษา

ศษ.บ. ศิลปศึกษา
อ่านต่อ

อาจารย์ ไกรฤกษ์ แสวงผล

วุฒิการศึกษา ศ.ม. ทัศนศิลป์ (จิตกรรม)

ศป.บ. จิตรกรรม
อ่านต่อ