โครงการยกระดับรายได้และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน บ้านดอนหญ้านาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : .

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหนักให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ทรงคุณค่า ซึ่งการสร้างมูลค่าอาจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยจะสามารถแข่งขันได้ จำเป็นต้องมีความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล ภายใต้หลักการ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีจุดเด่น มีรูปแบบเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ในทางภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างอัตราการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้”

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายในการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าไหมรับผิดชอบดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าไหม บ้านดอนหญ้านาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ

เพื่อให้เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด

เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัด

ผลผลิตโครงการ (output)

1 ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับรายได้พัฒนากลุ่มอาชีพเดิมอย่างน้อย1 ระดับ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

2 ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ และรายได้ จากการประกอบอาชีพเสริมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน มีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมจนสามารถยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและมีรายได้อย่าง

ต่อเนื่อง

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดขอนแก่น

3.ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพมีมูลค่าเพิ่มหรือมีการสร้างสรรค์คุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ้น ศึกษาบริบทบ้านป่าหมอ ต.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหนักให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ทรงคุณค่า ซึ่งการสร้างมูลค่าอาจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยจะสามารถแข่งขันได้ จำเป็นต้องมีความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล ภายใต้หลักการ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีจุดเด่น มีรูปแบบเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ในทางภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างอัตราการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้”

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายในการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านป่าหม้อ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ

2 เพื่อให้เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด

3 เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัด

ผลผลิตโครงการ (output)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับรายได้พัฒนากลุ่มอาชีพเดิมอย่างน้อย1 ระดับ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ และรายได้ จากการประกอบอาชีพเสริมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน มีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมจนสามารถยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและมีรายได้อย่าง

ต่อเนื่อง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดขอนแก่น

3. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพมีมูลค่าเพิ่มหรือมีการสร้างสรรค์คุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

รายงานโครงการต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


ประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย โครงการพัฒนาท้องถิ่น


วางแผนโครงการยุทธศาสตร์ม.ราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดขอนแก่น