โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ได้มอบหมายให้ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย โดยมีนายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ ผู้อำนวยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประธานผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานภาคีทางด้านการเกษตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย ภายในโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย ซึ่ง ได้รับเกียรติจากนักวิชาการจำนวน 4 ท่าน อันประกอบด้วย 1. นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 2. นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น 3. นางศิริลักษณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขอนแก่น 4. นายมาติน วิลเลอร์ เกษตรกรจากบ้านนาปลาหลาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในการเสวนาครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีพื้นที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายตามแผนงานเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาคีระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย เป็น1 ใน 7 โครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนได้ร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค สาระสำคัญของการเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วย 1. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเกษตร 2. มาตรฐานทางด้านอาหารปลอดภัย และแนวโน้มของความต้องการอาหารปลอดภัยของชุมชนเมืองขอนแก่น 3. การบอกเล่าประสบการณ์จาก นายมาติน วิลเลอร์ ตัวแทนเกษตรกรที่ลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีเกษตรพอเพียง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เข้ารับการร่วมกิจกรรม โดยมีประชาชนในชุมชนบ้านดอนบม และนักศึกษา จำนวนกว่า 40 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจในเรื่องกระบวนการจัดการฟาร์มเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย และได้รับความสนุกสนานจากการบรรยายแบบเป็นกันเองจากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์ สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต่อตัวผู้ผลิตเอง ซึ่งการดำเนินโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมต้นน้ำ การเข้าใจบริบทชุมชนและความต้องการของชุมชน, กิจกรรมกลางน้ำ การพัฒนาชุมชนร่วมกับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกิจกรรมปลายน้ำ คือ ด้านการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การหาตลาด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น บ้านป่าหม้อ ต.พระยืน

กิจกรรมที่ 1 : ต้นน้ำ 1.1 ประชุมคณะกรรมดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานงานกับผู้นำชุมชน 1.2 ลงพื้นที่ สำรวจ ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ความ ต้องการของชุมชน 1.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 1.4 เลือกกลุ่มชุมชนเป้าหมาย เป็นผู้มีศักยภาพภูมิความรู้ยอมรับการพัฒนา เป็นกลุ่มตลาดชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆ มีความสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย และกลุ่มชุมชนที่ต้องการพัฒนาอย่างแท้จริง 1.5 ประชุมจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ 1.6 ทบทวนแผนงาน และกำหนดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 1.7 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการยกระดับรายได้และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน บ้านดอนหญ้านาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : .

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหนักให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ทรงคุณค่า ซึ่งการสร้างมูลค่าอาจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยจะสามารถแข่งขันได้ จำเป็นต้องมีความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล ภายใต้หลักการ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีจุดเด่น มีรูปแบบเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ในทางภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างอัตราการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้”

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายในการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าไหมรับผิดชอบดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าไหม บ้านดอนหญ้านาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ

เพื่อให้เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด

เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัด

ผลผลิตโครงการ (output)

1 ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับรายได้พัฒนากลุ่มอาชีพเดิมอย่างน้อย1 ระดับ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

2 ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ และรายได้ จากการประกอบอาชีพเสริมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน มีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมจนสามารถยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและมีรายได้อย่าง

ต่อเนื่อง

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดขอนแก่น

3.ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพมีมูลค่าเพิ่มหรือมีการสร้างสรรค์คุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ้น ศึกษาบริบทบ้านป่าหมอ ต.พระยืน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในเชิงสร้างสรรค์จะเป็นการสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นหนักให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ทรงคุณค่า ซึ่งการสร้างมูลค่าอาจผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยจะสามารถแข่งขันได้ จำเป็นต้องมีความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล ภายใต้หลักการ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีจุดเด่น มีรูปแบบเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ในทางภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถสร้างอัตราการเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้”

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายในการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รับผิดชอบดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านป่าหม้อ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ

2 เพื่อให้เพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาด

3 เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มจังหวัด

ผลผลิตโครงการ (output)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับรายได้พัฒนากลุ่มอาชีพเดิมอย่างน้อย1 ระดับ มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ และรายได้ จากการประกอบอาชีพเสริมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน มีอาชีพเสริม และรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ผลลัพธ์โครงการ (outcome)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมจนสามารถยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นและมีรายได้อย่าง

ต่อเนื่อง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสินค้าที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดขอนแก่น

3. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพมีมูลค่าเพิ่มหรือมีการสร้างสรรค์คุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

รายงานโครงการต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


ประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย โครงการพัฒนาท้องถิ่น


วางแผนโครงการยุทธศาสตร์ม.ราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดขอนแก่น