รายวิชา อินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • การเรียนรู้ระบบเครือข่าย
  • ใบงานหน่วยที่ 8
  • แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

  • แบบทดสอบก่อนเรียน
  • จริยธรรม และพรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  • ใบงานหน่วยที่ 9
  • แบบทดสอบหลังเรียน