ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ข่าวประชาสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่

การประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การชี้แจงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID 19 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านทีวีดิจิตอล ทีวีดาวเทียม เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คำสั่ง/ประกาศ โรคติดเชื้อ COVID -19

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขั้นตอนแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครอง- การปรับจูนกล่องดิจิตอล DLTV ระบบ KU BAND และ C-BAND

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ปฏฺิทินการดำเนินงานสพป.ลำพูน เขต 2