การประเมินการดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นในการบริหารจัดการศึกษา

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

(ด้านการส่งเสริมให้โรงเรียนทุกแห่งมีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น)


เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564