การรายงานการเงินประจำเดือน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

คำชี้แจง1.ให้โรงเรียนจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เข 3 ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือน2.รายงานการเงินประจำเดือน ประกอบด้วย 2.1 แนบรายงานการเงินประจำเดือนคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน 2.2 แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี