แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม (ว21/2560)

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม (ว21/2560)

หัวข้อบทเรียนออนไลน์

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

แบบทดสอบหลังการอบรม

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม (ว21/2560)

คำชี้แจง

1. ให้กรอกข้อมูลของตนเอง ที่อยู่อีเมล์ ให้ครบทุกช่อง เสร็จแล้วคลิกถัดไปเพื่อทำแบบทดสอบ
2. ข้อสอบเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อมีคำตอบถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
3. เมื่ออ่านโจทย์แล้วต้องการตอบ ให้คลิกที่หน้าตัวเลือกที่ต้องการ
4. เมื่อทำข้อสอบครบตามจำนวนทุกข้อแล้ว ให้คลิกส่งคำตอบ
5. หลังจากส่งคำตอบแล้ว จะปรากฎหน้าต่างให้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาตนเอง
6. เมื่อผู้เข้าสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับใบประกาศ

*หมายเหตุ
แบบทดสอบหลังการอบรมพัฒนาตนเอง จะเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สถิติผู้เข้ารับการอบรม


รายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาตนเอง

บัญชีรายชื่อผู้ที่เข้าทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม (ว21/2560)

(เรียงลำดับตามวันเวลาที่กดส่งแบบสอบถาม กรองเฉพาะคะแนน 16 ขึ้นไป)

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม (ว21/2560) (การตอบกลับ)

กระดานถามตอบ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

นางสรัญญา บุดดา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร


คณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์