ภาพกิจกรรม


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขต

กลุ่มอำนวยการ นำโดย

นางสรัญญา บุดดา

รอง ผอ. สพป.เลย เขต 2

ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานฯ