หน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

นางวัฒนาพร แพงศรี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางวัฒนาพร แพงศรี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

โทร. 08-8305-3127

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจำตัวและการขออนุญาตต่างๆ

2. การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

3. งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

4. การลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

5. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ/การขอพระราชทานเพลิงศพ

7. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

8. การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างหยุดภาคเรียน

9. การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน

10. งานกองทุน กบข.

11. แฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ

12. กองทุน กสจ.

13. การขอหนังสือรับรอง

14. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกกรณี

15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย