หน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

นางอุ่นเรือน ศิริหล้า

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางอุ่นเรือน ศิริหล้า

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทร. 09-5663-4410

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2. งานรับ - ส่ง หนังสือราชการ การบริหารจัดการหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. เสนอแฟ้มของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ

4. งานออกเลขรับ - ส่ง หนังสือราชการ ออกเลขคำสั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

5. สรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

6. การเบิกวัสดุสำนักงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

7. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

8. จัดเตรียมและดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

9. แจ้งหนังสือเวียนในกลุ่มบริหารงานบุคคล

10. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ภายในสำนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

และเป็นหลักฐานทางราชการ

12. ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่บุคลากรผู้มาติดต่อราชการ

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย