หน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

โทร. 08-5012-1712

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจสอบ

กลั่นกรองงาน เสนอข้อคิดเห็นการเสนองานของบุคลากรในกลุ่มงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คนที่ 1 ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมาย

หน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. งานการเลือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา)

5. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี

6. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปี

7. การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ

8. ระบบจ่ายตรงเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

9. งานโปรแกรม p-obec

10. เงินค่าครองชีพลูกจ้างประจำ

11. งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย