โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

นายประวิทย์ น้อยบัวทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทองสืบ วิลัยศร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระเดช มณีนพ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

แผนภูมิการจัดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนเมืองเลย.pdf