นายประวิทย์ น้อยบัวทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย

นายทองสืบ วิลัยศร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยงานบริหารงบประมาณและแผนงาน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 35.pdf
ปีที่ 2 ฉบับที่ 36.pdf

นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยฝ่ายงานบริหารวิชาการ

นายวีระเดช มณีนพ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยฝ่ายงานบริหารทั่วไป และงานบริหารบุคคลและธุรการ