นายเลี้ยง อิ่มเอิบ

นางจีรพรรณ ทิพรส

นางสมควร สนธิมุล

นายสมบัติ แสงนา

นายสุรชาติ จำรูญศิริ

นายอนุกูล บุตรธรรม

นายอนุช ธรรมวงศ์

นายประวิทย์ น้อยบัวทอง

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเมืองเลย

1. นายเลี้ยง อิ่มเอิบ พ.ศ. 2498 – 2514

2. นางจีระพรรณ ทิพรส พ.ศ. 2514 - 2531

3. นางสมควร สนธิมุล พ.ศ. 2531 – 2539

4. นายสมบัติ แสงนา พ.ศ. 2540 – 2548

5. นายสุรชาติ จำรูญศิริ พ.ศ. 2548 - 2552

6. นายอนุกูล บุตรธรรม พ.ศ. 2553 - 2554

7. นายอนุช ธรรมวรรณ พ.ศ. 2554 - 2556

8. นายประวิทย์ น้อยบัวทอง พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

เขตพื้นที่บริการการศึกษา

โรงเรียนเมืองเลย มีเขตพื้นที่บริการการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง ทั้งหมดและเป็นเขตบริการทั่วไปของอำเภอเมืองเลย มีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนจำนวนมาก โรงเรียนเมืองเลยมีเขตพื้นที่บริการในการรับนักเรียนเข้าเรียน ดังนี้

1) ชุมชนนาเขิน 1,2 ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย

2) ชุมชนนาหนอง 1,2 ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย

3) ชมชนหนองผักก้าม 1,2 ตำบลกุดป่อง อ.เมืองเลย

4) บ้านท่าแพ หมู่ 2 ตำบลเมือง อ.เมืองเลย

5) บ้านหนองผักก้าม หมู่ 5, 13 ตำบลเมือง อ.เมืองเลย

6) บ้านน้อยสนามบิน หมู่ 7 ตำบลเมือง อ.เมืองเลย

7) บ้านสามแยก หมู่ 6 ตำบลเมือง อ.เมืองเลย

8) บ้านโพนไทร หมู่ 9 ตำบลเมือง อ.เมืองเลย

9) บ้านฟากนา หมู่ 4, 11 ตำบลนาอาน อ.เมืองเลย

10) บ้านนาซำ หมู่ 7 ตำบลนาอาน อ.เมืองเลย

11) บ้านภูกระแต หมู่ 8 ตำบลนาอาน อ.เมืองเลย