tmp_v4738687991453694894.mp4

การจัดการเรียนสอนออนไลน์ และการ รับ - ส่ง
หนังสือเรียนในรูปแบบ Drive thru
ของโรงเรียนเมืองเลย
เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสื่อสาร

กับครูต่างชาติได้ที่นี่ทุกวัน
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 คลิก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

โรงเรียนเมืองเลย

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1