tmp_v4738687991453694894.mp4

การจัดการเรียนสอนออนไลน์ และการ รับ - ส่ง
หนังสือเรียนในรูปแบบ Drive thru
ของโรงเรียนเมืองเลย
เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสื่อสาร

กับครูต่างชาติได้ที่นี่ทุกวัน
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564  คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 

โรงเรียนเมืองเลย

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1