640216 ประกาศประกวดราคาชนะ.pdf

ประกาศโรงเรียนเมืองเลย
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก
นอกเขตแผ่นดินไหว

โรงเรียนเมืองเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าว โรงเรียนเมืองเลย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว
โรงเรียนเมืองเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังรายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศโรงเรียนเมืองเลยก่อสร้าง2564-1.pdf
ประกาศโรงเรียนเมืองเลย (ฉบับเก่า)
แบบอาคารเรียน-318ล55-ก.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง2564-1.docx
เอกสารประกวดราคา (ฉบับเก่า)
640121ยกเลิกประกาศ210164.pdf
ประกาศโรงเรียนเมืองเลย
640121ประกาศ ประกวดราคา.pdf
เอกสารประกวดราคา
ST64006 แบบอาคารเรียน 318 ล._55 .xls
เอกสารประกอบ

ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนเมืองเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเลย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองเลย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเลย ยินดีต้อนรับ นายเดช ปาจรียานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ด้วยความยินดียิ่ง

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3.pdf

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่1

ภาคเรียนที่1