อัพเว็บ640907.pdf
tmp_v4738687991453694894.mp4

การจัดการเรียนสอนออนไลน์ และการ รับ - ส่ง
หนังสือเรียนในรูปแบบ Drive thru
ของโรงเรียนเมืองเลย
เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

ห้องเรียนออนไลน์ประจำสายชั้น

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กำหนดวันสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ – คณิต (Science – Math Classroom : SMC)
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ป.1/1

ป.1/2

ป.1/3

ป.1/4

ป.1/5

ป.1/6

ป.1/7

ป.1/8

ป.1/9


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

โรงเรียนเมืองเลย

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสื่อสาร

กับครูต่างชาติได้ที่นี่ทุกวัน
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 คลิก