โรงเรียนเมืองเลย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเลย
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองเลย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองเลย
ยินดีต้อนรับ
นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย ด้วยความยินดียิ่ง

ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โรงเรียนเมืองเลย

ชม Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่

Download Video วันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่

Download สื่อวันต่อต้านยาเสพติดทั้งหมด : คลิกที่นี่

https://www.oncb.go.th/Pages/savezone.aspx

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว63.pdf

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเมืองเลยมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว แม่บ้าน และนักการภารโรง ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกอ่านรายละเอียด


ประกาศโรงเรียนเมืองเลยรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเมืองเลยมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเมืองเลย ระหว่างวันที่ 13-19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามวันและเวลาราชการ
ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โรงเรียนเมืองเลย ปีการศึกษา 2563

ป.2.pdf
ป.4.pdf
ป.6.pdf
ป.3.pdf
ป.5.pdf

ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนกรอกแบบรายงานตัวนักเรียนออนไลน์ เพื่อยืนยันการเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (ห้องคิง) ชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเมืองเลย

โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-20 เมษายน 2563

และจะประกาศรายชื่อนักเรียนในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

คลิกดูประกาศรายชื่อนักเรียน

คลิกกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน (นักเรียนรายชื่อสำรอง ยังไม่ต้องคลิกรายงานตัว)

ระดับชั้น ป.4
ระดับชั้น ป.4(สำรอง)
ระดับชั้น ป.5
ระดับชั้น ป.5 (สำรอง)
ระดับชั้น ป.6
ระดับชั้น ป.6 (สำรอง)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2.pdf
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3.pdf