หน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

นางรักษ์ธภรณ์ นาลา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางรักษ์ธภรณ์ นาลา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

โทร. 08-1974-3212

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมาย

หน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.1 ข้าราชการครูสายงานการสอน

2.2 ศึกษานิเทศก์

2.3 รอง ผอ.สพป.ลย.1

3. ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด

4. จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูฯ

5. งานขอรับเงินรางวัลประจำปี

6. งานจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน

7. งานเงินค่าครองชีพข้าราชการ

8. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง

9. งานธุรการกลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย