หน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

นางอรพิน น้อยบัวทอง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางอรพิน น้อยบัวทอง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

โทร. 08-6238-1856

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่การศึกษา

3. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกกรณี

4. งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) (2) ทุกกรณี

5. งานขอช่วยราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกรณี

6. งานขอลาออกจากราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกรณี

7. งานขอช่วยราชการ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) (2)

8. งานขอลาออก บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) (2)

9. งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10. งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

13. งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14. งานประเมินผลงานบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ทุกกรณี

15. งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย