การตั้งค่า Proxy Server

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เคาน์เตอร์ Information Service ชั้น 2

โทรศัพท์ : 0-2555-2147

อีเมล์ : info@lib.kmutnb.ac.th

Facebook : www.facebook.com/Central.Library.Kmutnb