วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่