การใช้งานระบบ Online
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คู่มือการสอน /การเรียน ผ่าน Google Hangouts Meet

คู่มือการสอนผ่าน ผลการค้นหา ClassStart

คู่มือการสอนผ่าน Google Class Room

การใช้ระบบ Reg เพื่อแจ้งห้องเรียน Online นักศึกษา