Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, Laser-TRAP divize zábavy,

ÚČINNÉ OD 1.1.2018.Článek 1 - úvodní ustanovení, předmět úpravy a plnění

1.1 Úvodní ustanovení. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky právních vztahů v souvislosti s realizací dodávek zboží (dále také jako "Předmět úpravy") mezi společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap , se sídlem Dolecká 981, 551 01 Jaroměř, IČ: 60913584, zapsané do obchodního rejstříku vedeného KS Hradce Králové, oddíl C, vložky 6324 ze dne 20.4.1994, jakožto prodávajícím na straně jedné (dále také jako " Keravazy s.r.o. ") a fyzickou nebo právnickou osobou, jakožto kupujícím na straně druhé (dále také jako "odběratel"; Keravazy s.r.o. a odběratel dále také jako "smluvní strany").

1.2 Součásti smlouvy. Nedílnou součástí každé smlouvy, kterou v rámci obchodních vztahů v mezích Předmětu úpravy uzavírají KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap a odběratel (dále také jako "Smlouva"), budou tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jako "VOP"). Neobsahuje-li Smlouva v konkrétním případě odlišné ustanovení, použití jakýchkoli všeobecných podmínek odběratele či jiných všeobecných obchodních podmínek je vyloučeno. Součástí Smlouvy jsou také písemná oboustranně akceptovaná právní jednání (upřesnění předmětu dodávek, místa dodávek apod.) v podobě písemné či elektronické komunikace smluvních stran jakož i přílohy, které mají dle vůle smluvních stran ke Smlouvě jako její nedílná součást náležet.

1.1 Předmět plnění. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka výrobků z aktuální nabídky KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap (dále také jako "zboží"; pojem zboží zahrnuje také služby a díla prováděné společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap pro objednatele dle Smlouvy a ujednání těchto VOP budou na služby a díla aplikována analogicky) závazně sjednaná mezi KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap a odběratelem ve Smlouvě.

Článek 2 - uzavření Smlouvy

2.1 Nabídka společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. Veškeré neadresné nabídky společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap se považují za orientační a nezávazné. Adresnou nabídku je KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap oprávněna odvolat i ve lhůtě k jejímu přijetí, která nebude-li stanoveno v konkrétním případě jinak činí 14 dnů ode dne doručení nabídky odběrateli (resp. zájemci o odběr zboží).

2.2 Objednávka odběratele. Objednávky učiněné na základě nabídek společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap se považují za návrh na uzavření Smlouvy, který KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap přijímá (rozhodne-li se dle vlastní volby k přijetí takovéhoto návrhu) písemným potvrzením (přijetím nabídky). Údaje obsažené v objednávce odběratele jsou závazné a tento není oprávněn učiněnou objednávku následně odvolat ani jakkoli měnit bez výslovného souhlasu společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap.

2.3 Forma objednávky. Odběratel je povinen učinit objednávku v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu, faxu či e-shopu společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. na www.yooner.cz a www.snowtrikes.com . KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. objednávku potvrzuje také v písemné formě prostřednictvím dopisu, emailu či faxu či e-shopu společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. na www. www.yooner.cz a www.snowtrikes.com .

2.4 Akceptace společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. Pro uzavření i obsah Smlouvy a objem zboží k dodání je rozhodující potvrzení objednávky společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap.. KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. je oprávněna potvrdit objednávku s odchylkou. Jakékoli přijetí nabídky společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. ze strany odběratele s jakoukoli odchylkou není přijetím nabídky a ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako "NOZ") se na akceptace jakýchkoli nabídek společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. odběratelem nepoužije.

2.5 Předmět smlouvy. Předmětem smlouvy je dodávka zboží v rozsahu objednávky potvrzené společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap., převedení vlastnického práva k tomuto zboží, jeho dodání odběrateli a uhrazení kupní ceny společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. v souladu se Smlouvou.

Článek 3 - ceny, splatnost

3.1 Ceník KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. Cena dodávaného zboží bude vždy určena aktuálním ceníkem společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap., platným ke dni potvrzení objednávky společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap.

3.2 Součásti ceny. Ceny společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. platí "ze závodu společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap.". Nevyplyne-li z konkrétní objednávky jinak, ceny zahrnují zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty. Poštovné či přepravné jakož i jakékoli jiné obdobné náklady budou účtovány zvlášť ve výši dle ujednání smluvních stran anebo - nebude-li takovéto ujednání - v obvyklé výši.

3.3 Splatnost. Nebude-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za zboží splatná na základě zálohové faktury do 3 dnů od vystavení faktury společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap., která bude bez zbytečného odkladu po vystavení zaslána odběrateli. Další možností je platba za zboží na dobírku. Cena je splatná na bankovní účet uvedený ve faktuře společnosti www.yooner.cz, www.snowtrikes.com. Za den zaplacení se považuje den připsání sjednaných částek na účet .

3.4 Zápočet odběratele. Zápočet jakýchkoliv pohledávek odběratele proti nároku společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. na zaplacení ceny, jakož i jakéhokoliv jiného peněžitého plnění podle Smlouvy je bez předchozího písemného souhlasu společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. vyloučený.

Článek 4 - dodací lhůta a součinnost, prodlení stran

4.1 Dodací lhůta. Dodací lhůta bude sjednána individuálně ve Smlouvě. Společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. V případě prodloužení lhůty z důvodů nezaviněných společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. jsou v takovém případě strany vázány ustanoveními ve Smlouvě a prodloužení dodací doby nepředstavuje porušení Smlouvy.

4.2 Součinnost odběratele. Pokud odběratel neposkytne společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. nutnou součinnost k včasnému dodání zboží a společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. z tohoto důvodu své závazky včas nesplní, lhůty pro plnění závazků společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. se přiměřeně prodlouží o každý den prodlení odběratele s poskytnutím součinnosti.

4.3 Vis maior. Lhůty se přiměřeně prodlouží i v případě zásahu překážky mimo vůli společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap., jako je např. mobilizace, epidemie, válka, povstání nebo podobné události jako jsou stávka a výluka či jiná okolnost vylučující odpovědnost, kterou se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. a brání mu ve splnění jeho povinnosti.

4.4 Náhrada škody – odběratel. V případě porušení povinností ze strany odběratele, zejména při prodlení s úhradou ceny zboží, jakékoliv platby či zálohové platby, není společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. dle sjednané Smlouvy povinna plnit své závazky z této Smlouvy, ani z jiné smlouvy uzavřené mezi společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. a odběratelem a je oprávněna odstoupit od Smlouvy anebo pozastavit veškerá plnění a nevydat zboží, přičemž v takových případech není dána odpovědnost společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. za případné škody odběratele či třetích stran; společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. je v takových případech dále oprávněna vůči odběrateli uplatňovat právo na náhradu škody, a to do výše všech nákladů, které společnosti vznikly v souvislosti s dodáním sjednaného zboží a dále všech nákladů souvisejících, jakož i ušlý zisk a další škodu. Odběratel je v takovém případě povinen vydat zboží společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. a poskytnout v tomto směru veškerou součinnost.

Článek 5 - dodání zboží a jeho podmínky

5.1 Dodací podmínky. Dodání zboží se uskutečňuje okamžikem, kdy je zboží připraveno k odebrání v závodě společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap., případně, je-li tak mezi smluvními stranami sjednáno, formou převzetí zboží prvním dopravcem. V případě způsobu dodání zboží odesláním na místo určení je místem a časem dodání okamžik předání prvnímu přepravci anebo zasilateli v provozovně společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap., přičemž v tomto okamžiku přechází na odběratele i nebezpečí škody na zboží. Společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. není povinna pojistit zboží proti jeho zničení, poškození, zcizení či ztrátě.

5.2 Množství, jakost, obaly. Společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. je povinna dodat zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení a musí jej zabalit nebo opatřit pro přepravu. V ceně zboží jsou zahrnuty nevratné obaly. ????Pokud nebudou vratné obaly vráceny odběratelem do 60 dnů od dodání společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap., nebudou společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. přijaty zpět.

5.3 Předčasné a částečné plnění. Společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. je vždy oprávněna plnit předmět Smlouvy předčasně anebo částečně a odběratel je povinen částečné plnění předmětu Smlouvy převzít.


Článek 6 - vady zboží

7.1 Vady zboží. Společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. odpovídá za vady zboží, které váznou na zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na odběratele, přičemž řádně oznámené vady, za něž je společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. odpovědná, budou odstraněny způsobem, který společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. uzná za vhodný a účelný. Ustanovení § 2106 až § 2107 NOZ se nepoužije. Odběratel se uzavřením Smlouvy výslovně předem vzdává svého práva na nároky z vadného plnění nad rámec rozsahu uvedeného v těchto VOP.

7.2 Zjevné vady. V případě zjevných vad zboží je odběratel povinen tyto vady oznámit společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap. nejpozději do 7 dnů od okamžiku dodání zboží společností XXXXXXXXX odběrateli, jinak právo odběratele na odstranění vad dle předchozího odstavce zaniká.

7.3 Forma vytknutí, ostatní vady. Vady zboží musí být odběratelem společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap vytknuty písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nebo poté, co mohly být při vynaložení dostatečné péče odběratelem zjištěny, vždy však nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění.

7.4 Lhůta k odstranění vad. Lhůtu k odstranění případných vad stanoví v nejkratší možné lhůtě v rámci svých provozních možností společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap.

7.5 Sleva. Pokud se bude odstranění vad jevit jako nemožné či neekonomické, je společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap oprávněna poskytnout odběrateli přiměřenou slevu z ceny s přihlédnutím k rozsahu a charakteru vady.

7.6 Minimální odchylka. Minimální snížení hodnoty nebo odchylka vlastností zboží se nepovažuje za vadu. Minimální odchylky spočívají zejména v minimálních odchylkách ve tvaru a barvě, hmotnosti a také tehdy, pokud vada v krátké době zmizí sama nebo může být odstraněna zákazníkem s vynaložením zanedbatelných nákladů. Zanedbatelnost je také dána při odchylkách ležících v rámci běžných obchodních hranic, a proto oborově obvyklé odchylky tímto zůstávají výslovně vyhrazeny.

7.7 Vyloučení nároků z vad. Nároky z vad nevzniknou rovněž v případě nepodstatných odchylek od dohodnuté jakosti, nevhodného skladování, nepatrného omezení použitelnosti zboží, jeho přirozeného opotřebení nebo škod, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na zboží vlivem špatného nebo nedbalého zacházení, neodborné montáže či instalace, montáže, instalace či použití zboží v rozporu s návodem k obsluze a údržbě, provozní a technickou příručkou a/nebo technickými listy, platnými technickými normami, pokynem společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou zmíněny ve Smlouvě. Nároky z vad nevzniknou ani při neodborných zásazích nebo uvedení do provozu ze strany odběratele nebo třetích osob, ani z jejich důsledků. Nároky odběratele z vad jsou dále vyloučeny i tehdy, pokud vznikly z odlišného využívání zboží, než jaké společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap stanovila a/nebo z toho, že odběratel zboží pozměnil.

7.8 Náhradní dodávky. Společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap není povinna zajišťovat náhradní dodávky zboží či jeho částí, které se již nevyrábí.

7.9 Údaje a záruka. Údaje o technické specifikaci zboží či jakékoli jiné údaje na zboží či jeho obalech nejsou považovány za záruku za zboží.

Článek 8 - průmyslová práva a autorská práva

8.1 Právo duševního vlastnictví. Odběratel je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do průmyslových a autorských práv vztahujících se ke zboží. V případě porušení dané povinnosti odběratele nese veškerou odpovědnost za porušení průmyslových a autorských či jiných souvisejících práv odběratel.

8.2 Výhrada autorského práva. Společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap si na veškeré plány, výkresy, technickou specifikaci, návody, ceníky a jiné podklady související s dodáním zboží (dále také jako "podklady") vyhrazuje autorská práva, a to v neomezeném rozsahu. Tyto podklady mohou být poskytnuty třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap.

Článek 9 - změna okolností

9.1 Změna okolností. Odběratel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 NOZ. Tím nejsou dotčena práva společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap vyplývající ze změny okolností v souladu s ust. § 1765 a § 1766 NOZ.

Článek 10 - jiné nároky na náhradu škody

10.1 Náhrada škody. Smluvní strany se dohodly, že celková výše náhrady škody způsobené společností KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap bude odpovídat nejvýše ceně za zboží, v souvislosti s jehož dodáním daná škoda vznikla.

10.2 Promlčecí doba. Promlčecí doba nároků na náhradu škody způsobené porušením zákonné či smluvní povinnosti společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap činí 12 měsíců ode dne, kdy došlo ke vzniku škody.

Článek 11 - rozhodčí doložka, rozhodné právo, osobní údaje

11.1 Rozhodčí doložka.Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, týkající se uplatnění nároků z vad zboží nebo peněžitého plnění, jehož hodnota (hodnota sporu) bez příslušenství přesáhne částku odpovídající 150 000,- Kč, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Všechny ostatní spory ze Smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy.

11.2 Rozhodné právo.Na veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy se použije české právo s vyloučením kolizních norem a s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva). Obchodní zvyklost nemá dle § 558 odst. 2 NOZ přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

11.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů. Společnost KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap zpracovává a uchovává informace o odběrateli v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odběratel tímto dává společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap souhlas, se zpracováním veškerých informací včetně osobních údajů souvisejících s obchodním vztahem za účelem uskutečnění plnění Smlouvy a marketingových akcí společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap , a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu odběratele s tímto zpracováním. Osobní údaje odběratele společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap nepředává žádné další osobě s výjimkou externího dopravce, pojišťovny nebo správce pohledávek za účelem doručení zboží, jeho pojištění nebo správy pohledávek. Smlouva bude po svém uzavření společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap archivována v elektronické formě a bude přístupná pouze společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap ; zákonné povinnosti společnosti KERAVAZY s.r.o., Jaroměř, divize zábavy Laser Trap vůči orgánům veřejné moci tím nejsou dotčeny.

11.4 Salvatorní klauzule. Pokud by se některé z ustanovení VOP stalo zcela nebo částečně neplatným, zůstává tím platnost ostatních ustanovení nedotčena. Namísto neúčinného ustanovení platí účinné ustanovení, jež se co nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení. Totéž platí pro případné smluvní mezery.