แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเพื่อเข้าไปบันทึกข้อมูลตามระดับชั้นของนักเรียน