การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11

7-9 ส.ค. 2562 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น