รายการผลการดำเนินการบริหารจัดการวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ 2565

รายการเอกสารผลการดำเนินการ ร่องรอยหลักฐาน

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน

1.4 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ฯ

1.5 การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพฯ

1.6 การศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษฯ

2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหาร

2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.1 การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหาร

3.2 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา

ผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565