หลักสูตร 612021013 ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

The Organizing Learning Activities Emphasize on Mathematical Process Skills for Primary Teachers

หลักสูตร 613021006 ค่าลงทะเบียน 3,310 บาท

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

The Organizing Learning Activities Emphasize on Mathematical Process Skills for Junior High School Teachers

ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน (Basic level) จำนวน 12 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.คงรัฐ นวลแปง (ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

- กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554

- ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547

- กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อได้ที่ E-mail : kongrat@gmail.com โทร. 081-9834801

รองศาสตราจารย์ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัรขจร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

- กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2551

- ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547

- ค.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อได้ที่ E-mail : nack555@hotmail.com โทร. 081-7528334