การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร 613011019

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับพื้นฐาน (Basic level) จำนวน 12 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ทองสอน (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษา

- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546

- ศศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2532

- ศษ.บ. (การมัธยมศึกษา วิชาเอก ชีววิทยา-เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527

ปัจจุบัน

หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อได้ที่ E-mail : Parinya_pk2505@hotmail.com หรือ โทร. 081-9794651

นายธนาวุฒิ ลาตวงษ์ (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

วุฒิการศึกษา

- กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559

- ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

- ค.บ. (มัธยมศึกษา (ฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545

ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อได้ที่ E-mail : pepekrab@hotmail.com

หรือโทร. 084-331599