โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยพัฒนา : 1420101900109

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยพัฒนาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา และ สพฐ. มุ่งมั่นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครู 4.0 ระดับพื้นฐาน 20 ชั่วโมง

อบรม 2 วัน + Online 6 ช.ม. ทุกหลักสูตร

การเลือกหลักสูตรรอบ 2/2561 (15 - 22 มิ.ย. 2561) มี 13 หลักสูตร รายชื่อหลักสูตร

 1. 612031009 ครู 4.0 : ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 3,780.-
 2. 613031009 ครู 4.0 : ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,900.-
 3. 614031005 ครู 4.0 : ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,500.-
 4. 612091002 ครู 4.0 : ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 4,000.-
 5. 613091003 ครู 4.0 : ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4,360.-
 6. 614091001 ครู 4.0 : ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,770.-
 7. 612121006 ครู 4.0 : สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา 4,200.-
 8. 613121007 ครู 4.0 : สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4,340.-
 9. 614121016 ครู 4.0 : สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,400.-
 10. 611161168 ครู 4.0 : ระดับปฐมวัย 4,400.-
 11. 612111076 ครู 4.0 : สังคมศึกษาฯ ระดับประถมศึกษา 4,300.-
 12. 613111087 ครู 4.0 : สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4,300.-
 13. 614111045 ครู 4.0 : สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,300.-

ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์

ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

Email ของคุรุพัฒนา : g5479sirawanja@kurupatana.ac.th Email ส่วนตัว : sirawan@buu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 038-102065, 080-0962628 Line ID : @teacherbuu Facebook : @4.0buu หรือ @teacherbuu