Department

Sport Management

ภาควิชาการจัดการกีฬา |Department of Sport Management

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2560...

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (นิสิตไทย) 77200 บาท/2 ปี (นิสิตต่างชาติ) 137200 บาท/2 ปี

>>>Register<<<

Department of Sports Management, Faculty of Sports Science, Kasetsart University

| Tel.034 355 258 ext. 116