อาหารปลอดภัย

จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ

เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง " อาหารปลอดภัย จากผู้ผลิต...ถึงผู้บริโภคอย่างไร"

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ฟรี

19มิย61 อาหารปลอดภัย.pdf