Global Warming

โครงการเสวนา + กำหนดการ แจก.pdf

เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

- วิเคราะห์สภาพอากาศของโลก และประเทศไทย โดย อาจารย์ประจำภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก

ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก 20171017-วิเคราะห์สภาพอากาศของโลก-และประเทศไทย.pdf

เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

- นโยบาย และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์

ดร. อังคณาเฉลิมพงศ์ นโยบายและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย final 17.10.17.pdf

เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

- แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในประเทศไทย โดย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

นายธวัชชัย แสงคำสุข

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผลกระทบจากความตกลงปารีส และบทบาทไทย - ธวัชชัย.pdf

live บรรยากาศการเสวนา เรื่อง ชี้จุดยืนไทย กระทบเพียงใด ในภาวะโลกร้อน

ช่วงที่ 1 คลิก!!!

ช่วงที่ 2 คลิก!!!