SCI^3 คืออะไร

"เอส ซี ไอ กำลังสาม" คือ อัตลักษณ์ที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้รับการเสริมสร้างเพื่อให้เป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0 ประกอบด้วย

การเสริมอัตลักษณ์เหล่านี้ให้แก่นิสิต จะพัฒนาผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรและผ่านการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร