ฐานข้อมูลสารสนเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์

ฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์โดยงานแผนและพัฒนาองค์กรได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้

สารบัญ เมนูสรุปตามพันธกิจหลักของคณะเศรษฐศาสตร์ 4 ด้าน

1. ผลิตบัณฑิต


1.1 จำนวนนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

1.2 นิสิตใหม่ (จำนวนนิสิตปี 1 ปีการศึกษา 2562)

1.3 ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561

1.4 แนวโน้มนิสิต

1.5 ข้อมูล MOU

1.6 ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิต แต่ละปีการศึกษา

1.7 นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ

2. ผลงานวิจัย


2.1 จำนวนการตีพิมพ์เผยแพร่ปีปฏิทิน 2562

2.2 ข้อมูลแนวโน้ม Citation per paper (ปี 2015-2019)

2.3 ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. บริการวิชาการ

3.1 โครงการพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

3.2 แนวโน้มการพัฒนาวิชาการ

4.บริหารจัดการ

4.1 บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

4.2 ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

4.3 รางวัลบุคลากร

วัตถุประสงค์การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อการรายงานผลการดำเนินงานของคณะประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์ นโยบายผู้บริหาร และการประเมินคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 64 ตัวชี้วัด โดยมีฐานข้อมูลเบื้องต้นจำนวน 3 ฐาน ดังนี้

สารบัญโดยมีการสรุป 3 ฐานดังนี้

ด้าน วิชาการ


1) ปรับปรุงหลักสูตร (ปีการศึกษา)

2) ข้อมูล MOU (ปีการศึกษา)

3) ข้อมูลนิสิตต่างชาติ Full Time คณะเศรษฐศาสตร์ (ปีการศึกษา)

4) ข้อมูลนิสิต Inbound (ปีการศึกษา)

5) ข้อมูลนิสิต Outbound (ปีการศึกษา)

6) ความร่วมมือทางวิชาการ (ปีการศึกษา)

7) การพัฒนานิสิต (ปีการศึกษา)

8) นิสิต ได้รับรางวัลหรือสร้างชื่อเสียง (ปีการศึกษา)

9) จำนวนนิสิตและอัตราการคงอยู่แต่ละหลักสูตร (ปีการศึกษา)

10) อาจารย์ Inbound & Visiting Professor จากต่างประเทศ (ปีการศึกษา)

11) ข้อมูลนิสิต (ปีการศึกษา)

12) ทุนที่ได้รับการสนันสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 62 (ปีการศึกษา)

13) สรุปจำนวนนิสิต (ปีการศึกษา)
ด้าน ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการ


1) ทุนวิจัย ปีงบประมาณ (ปี 2563) (ปีงบประมาณ)

2) การบริการวิชาการแก่สังคม (ปี 2563) (ปีการศึกษา)

3) ตรวจสอบข้อมูลผลงานตีพิมพ์ (ปี 2562) (ปีปฏิทิน)

3) การตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีปฏิทิน 2563

4) โครงการพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

5) Citation&H-inDex (ห้ามแก้ไข)

6) ตรวจสอบข้อมูลผลงานตีพิมพ์ (ปี 2562) (ปีปฏิทิน)

ด้าน บริหารจัดการ


1) ข้อมูลคณาจารย์ (ปีการศึกษา)

2) ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน (ปีการศึกษา)

3) พัฒนาบุคลากรอาจารย์ (ปีการศึกษา)

4) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ปีการศึกษา)

5) โครงการพัฒนาบุคลากร (ปีการศึกษา)

6) บุคลากรที่ได้รับรางวัล/สร้างชื่อเสียง (ปีการศึกษา)

7) รายงานผลการดำเนินงานตามแผน (ปีงบประมาณ)

8) ข้อมูลการลาประเภทต่าง ๆ (ปีการศึกษา)

9) สาธารณูปโภค (ปีการศึกษา)

Quick Link

โครงการจัดการความรู้คณะเศรษฐศาสตร์

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุม EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์