Sports Science Network

DPE & KU

โครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | 034-355-258 ต่อ 107