PR.

ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

การจัดการอบรมภาษษอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ให้แก่นิสิตรหัส 57 (หลักสูตร 4 ปี) วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. สามารถลงทะเบียนเข่าร่วมได้ที่ www.esd.psd.kps.ku.ac.th/toeic สำหรับนิสิตรหัสขึ้นต้น 57 (หลักสูตร 4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 - 17 มีนาคม 2560 และสำหรับนิสิตทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560 จำนวนที่รับ 900 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Faculty of Sports Science, Kasetsart University