เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวนิสิตใหม่ KU79

เอกสารที่ต้องเตรียม ของส่วนกลาง (แต่งกายชุดนิสิต)

เอกสารกรอกในระบบแล้วปริ้น (www.isea.ku.ac.th/STDWeb/) (สทป1 และ สทป 2)

    • สทป 1 (เซ็นชื่อให้เรียบร้อย)
    • ใบสัญญาและคำรับรอง สทป 2 (เซ็นชื่อให้เรียบร้อยทั้งผู้ปกครองและนิสิต)
  • ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
    • แสดงฉบับจริง (เอากลับด้วย)
    • ส่งฉบับสำเนา (เซ็นสำเนาถูกต้อง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
  • สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นชื่อให้เรียบร้อย)
  • ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาล รัฐบาลและเอกชน เท่านั้น) ไม่รับคลีนิก

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างสำหรับจัดเก็บเป็นหลักฐานที่คณะฯ

(ซึ่งไม่เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในวันมอบตัว)

1. สำเนาจาก สทป 1 ที่ต้องให้ส่วนกลาง อีก 1 ชุด

2. ติดรูปถ่ายนิสิตที่มุมบนขวามือ (สามารถใช้รูปเดี่ยวกับบัตรนิสิต)

3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพ.1:4 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และ มารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

8. หนังสือรับรองผลการสอบGAT/PAT เฉพาะหลักสูตรครู(พลศึกษาและสุขศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา เกษตรกรรมศึกษา)

หมายเหตุ

1. หลักฐานข้างต้นจัดเก็บเป็นหลักฐานประวัติที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

2. ขอให้นิสิตจัดเรียงเอกสารตามรายละเอียดหัวข้อด้านบนแล้วเย็บที่มุมซ้าย ของเอกสาร (เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร)

3. กรุณาส่งเอกสารในวันจันทร์ที่1 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หรือ

ส่งที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562