ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน

1. ขอเชิญประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 -16:30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 0401 อาคาร 14 ชั้น 4

2. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ คลิก

การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

1. กำหนดการตรวจประเมิน และคำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร คลิก

2. ขั้นตอน/กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

2.1 สำหรับผู้รับการประเมิน คลิก

2.2 สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน คลิก

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน คลิก ประกาศค่าตอบแทนระดับหลักสูตร คลิก

4. ข้อมูลการรับและพัฒนานิสิต การพัฒนาอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คลิก

5. ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของบัณฑิตจบ ปีการศึกษา 2559 คลิก

6. หลักสูตรที่ขอยกเว้นตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2559 คลิก

การประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ

1. กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27-28 กันยายน 2560

2. ขั้นตอน/กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

2.1 สำหรับผู้รับการประเมิน

2.2 สำหรับคณะกรรมการประเมิน

แผนปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพประจำปี 2559 - 2560

ระบบประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร

1. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิก

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิก

2. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ

3. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา /ประธานโครงการ/หัวหน้าศูนย์/ผอ.สถาบัน/ผอ.วิทยาลัยการชลประทาน/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ข้อมูลพื้นฐานคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม

ปี 2558

งานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-797-0999 ต่อ 1115, 1150, 2009 และ 2010 โทรสาร 02-5792775

<a href="http://guestscounter.com"><img src="http://guestscounter.com/count.php?c_style=5&id=1493791633" border=0 alt="hit counter"></a><br><a href="http://guestscounter.com" style="font-size:9px;">hit counter</a><br>