ภาวะการได้งานทำ

Employment

ภาวะการได้งานทำของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ข้อมมูลนิสิตจบ ปีการศึกษา 2558

นิสิตจบใหม่ % การได้งานทำ จากการสำรวจของงานการศึกษาพบว่า

90% มีงานทำหลังจบการศึกษา