Department

Sports Science and Health

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | Department of Sports Science and Health

News Update:

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยนิสิต ระดับปริญญาตรี ในวันที่ 16 ธันวาคม 60 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 301 เวลา 8.30-16.30 น. กำหนดการการ

Department of Sports Science and Health, Faculty of Sports Science, Kasetsart University

| Tel.034 355 258 ext. 113