โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ขอเชิญบุคลากรภาครัฐที่สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ

"อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้าน Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส” รุ่นที่ 1 - 6

ในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Course Outline)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 708 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน