แบบประเมินคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบที่ 3 ของการปฏิบัติงาน

(18 กันยายน 2559 - 18 กันยายน 2560)

โปรดตอบแบบประเมินคณบดีด้วยระบบออนไลน์ หรือหากไม่สะดวก

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการประเมินได้ที่ไฟล์ด้านล่างนี้

และโปรดส่งคืนงานแผนและประกันคุณภาพ สล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

แบบประเมินคณบดี โดย บุคลากร.pdf
แบบประเมินคณบดี โดย นิสิต.pdf